Pozytywna.pl

 Pozytywna strona kobiet!
zarejestruj |

Regulamin serwisu Pozytywna.pl

Warszawa, dnia 01 lutego 2012 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu pozytywna.pl

§ 2 Rejestracja

 1. Pełnoprawnym Użytkownikiem pozytywna.pl jest Użytkownik, który posiada konto w serwisie Facebook.com i zaloguje się za jego pomocą do serwisu pozytywna.pl. Do przeprowadzenia logowania wykorzystywany jest mechanizm autoryzacji dostarczony przez serwis Facebook.com. Pierwsze zalogowanie do serwisu pozytywna.pl za pomocą konta posiadanego w serwisie Facebook.com odpowiada rejestracji w serwisie pozytywna.pl.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu pozytywna.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu pozytywna.pl poprzez zalogowanie się na serwisie pozytywna.pl w sposób przewidziany w § 2 ust.1 oznacza, iż Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu pozytywna.pl polegające na umieszczaniu w serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie pozytywna.pl oraz jest władny udzielić Spółce określonych w Regulaminie oraz wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód oraz licencji. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 3. Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

§ 3 Funkcjonalność serwisu pozytywna.pl

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie pozytywna.pl linki do wybranych przez siebie stron internetowych zawierających video wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach (dalej: "Video").
 2. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie pozytywna.pl zdjęcia wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach (dalej: "Zdjęcie").
 3. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie pozytywna.pl cytaty, wypowiedzi, powiedzenia, teksty zawierające do 460 znaków wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach (dalej: Wypowiedzi).
 4. Video, Zdjęcie, Wypowiedź w treści niniejszego Regulaminu będą zwane dalej łącznie Wpisem Użytkownika.
 5. Każdy Wpis Użytkownika umieszczany jest w prowadzonym w serwisie Pozytywna.pl katalogu - zakładce przeznaczonej dla nowych Wpisów Użytkownika (dalej: "KOLEJKA") i przedstawiane do oceny innym Użytkownikom.
 6. Jeżeli Wpis Użytkownika zdobędzie odpowiednią ilość pozytywnych głosów, zostanie przeniesiony do katalogu - zakładki prowadzonego na stronie głównej (dalej "STRONA GŁÓWNA") serwisu pozytywna.pl (tj. zostanie "odznaczony/wyróżniony"). Jeżeli jednak nie nastąpi to w terminie 24 godzin od umieszczenia Wpisu Użytkownika w KOLEJCE - nie może on już trafić na STRONĘ GŁÓWNĄ serwisu pozytywna.pl. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny Wpis Użytkownika, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 7. Wpisy Użytkownika mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu - zakładce STRONA GŁÓWNA serwisu pozytywna.pl.
 8. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lubocenianie innych treści zamieszczanych w serwisie pozytywna.pl.

§ 4 Zasady korzystania z serwisu pozytywna.pl

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu pozytywna.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie pozytywna.pl.
 3. Komentarze i raporty powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
  2. wypowiedzi naruszające zasady dobrego wychowania i etykiety,
  3. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści ocharakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie pozytywna.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarza lub raportów w serwisie pozytywna.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w imieniu osoby trzeciej w celu manipulowania lub wpływania na wyniki Reliktów w serwisiepozytywna.pl.

§ 5 Rola operatora serwisu pozytywna.pl

 1. W ramach serwisu pozytywna.pl Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu pozytywna.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu pozytywna.pl.
 2. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć wpis wraz ze wszystkimi komentarzami i raportami, w szczególności jeżeli umieszczenie wpisu w serwisie pozytywna.pl narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie pozytywna.pl narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu pozytywna.pl (tj. zablokować konto w serwisie pozytywna.pl), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu pozytywna.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu pozytywna.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
 6. Użytkownicy mogą informować Spółkę o wszelkich działaniach naruszających ich godność i poczucie smaku, dobre obyczaje oraz innych działaniach pozostałych Użytkowników, które są przez nich źle postrzegane, o naruszeniu ich praw autorskich, jak też o proponowanych zmianach w serwisie pozytywna.pl poprzez specjalny formularz udostępniony na stroniepozytywna.pl w stopce KONTAKT.

§ 6 Licencja

 1. Użytkownik oświadcza, że jest jedynym autorem utworu (inaczej: wpis) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia z 2006 r., nr 90, poz.631) (dalej zwany: Utwór) oraz że jemu wyłącznie przysługuje ogół majątkowych i osobistych praw autorskich do Utworu.
 2. Użytkownik oświadcza, że prawa autorskie do Utworu nie są w żaden sposób obciążone, w szczególności przez prawa osób trzecich, a także, że uzyskał zgodę osób utrwalonych na/w Utworze na wykorzystanie ich wizerunków w zakresie odpowiadającym zakresowi licencji, o której mowa poniżej.
 3. Wraz z przesłaniem/zamieszczeniem/udostępnieniem Utworu, Użytkownik udziela Spółce nie ograniczonej i nieodpłatnej licencji (dalej zwany: Licencja), wraz z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie zUtworu, obejmującej w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w dowolny sposób, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów i innych urządzeń;
  2. rozpowszechnianie Utworu lub jego części w dowolny sposób i dowolną techniką, w tym udostępnianie Utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w szczególności zaś w Internecie;
   obrót egzemplarzami lub cyfrowymi kopiami Utworu;
  3. publiczne wystawianie Utworu;
  4. użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  5. wykorzystywanie Utworu lub jego części w działalności Spółki w dowolny sposób, w tym w jego działalności reklamowej, marketingowej lub promocyjnej.
 4. Wraz z udzieleniem Licencji, Użytkownik udziela Spółce zgody na dokonywanie w Utworze zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi pojawić się potrzebami technicznymi, gospodarczymi lub ekonomicznymi Spółki lub jego następców prawnych lub kontrahentów. Spółka będzie także uprawniona do przeniesienia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na inne osoby, w tym dalszych licencjobiorców. Spółka (i, odpowiednio, kolejni licencjobiorcy) może prawo wskazane w niniejszym punkcie wykonywać osobiście lub przez inne podmioty działające na jego zlecenie.
 5. Wraz z udzieleniem Licencji, Użytkownik udziela Spółce zgody na dokonywanie, rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Utworu, a także przenosi na Spółkę prawo do zezwalania na korzystanie z zależnych praw autorskich do opracowań Utworu, przy czym Spółka będzie uprawniona do przeniesienia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na inne osoby, w tym dalszych licencjobiorców.
 6. W przypadku wystąpienia przeciwko Spółce lub jego następcom prawnym lub kontrahentom przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem jakichkolwiek przysługujących takiej osobie praw własności intelektualnej przez korzystanie z Utworu, Użytkownik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Spółki lub jego następców prawnych lub kontrahentów od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu. Powyższe dotyczy także roszczeń, z którymi wystąpił podmiot reprezentujący osoby uprawnione.
 7. rzypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Spółce lub jego następcom prawnym lub kontrahentom, Użytkownik zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Spółki lub jego następców prawnych lub kontrahentów (w przypadku następców prawnych lub kontrahentów tylko, o ile nie będą oni podnosić roszczeń przeciwko Spółce) i podjęcia wszelkich czynności w celu ich zwolnienia od udziału w sprawie. Powyższe dotyczy także roszczeń, z którymi wystąpił do sądu podmiot reprezentujący osoby uprawnione.
 8. Wszystkie zobowiązania Użytkownika opisane w niniejszym artykule pozostaną wiążące niezależnie od wykonywania przez Użytkownika i Spółkę pozostałych obowiązków przewidzianych w Regulaminie, a udzielenie Licencji oraz udzielenie zgód i zezwoleń, o których mowa w niniejszym artykule pozostanie skuteczne niezależnie od wszelkich okoliczności mogących wpływać na ważność lub skuteczność niniejszejRegulaminu w pozostałym zakresie.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Spółka nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Facebook.com.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika Spółka usuwa jego konto z pozytywna.pl. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie pozytywna.pl; Spółka nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych wpisów, komentarzy, raportów i oddanych głosów.
 3. Dane osobowe Użytkowników nieaktywnych zostaną usunięte po ich uprzednim zawiadomieniu po upływie pięciu lat od dnia ich ostatniej aktywności w serwisie pozytywna.pl.
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu pozytywna.pl, jak również jego likwidację.
 5. Pytania dotyczące funkcjonalności serwisu pozytywna.pl można złożyć w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego w stopce KONTAKT.
 6. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Spółkę w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie pozytywna.pl zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie pozytywna.pl po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w serwisie pozytywna.pl.
Polub nas!